desc
  1. KAI Captain Folding Razor
    KAI Captain Folding Razor
  2. KAI Captain Excelia Straight Razor
    KAI Captain Excelia Straight Razor
  3. KAI Captain Straight Razor
    KAI Captain Straight Razor
desc