desc
  1. KAI Captain Excelia Straight Razor
    KAI Captain Excelia Straight Razor
desc